Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βίας ο Πριηνεύς

Από Βικιφθέγματα

Ο Βίας ο Πριηνεύς ήταν ένας από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας.

Αποφθέγματα[επεξεργασία]

 • Ἄκουε πολλά.
  • Να ακούς πολλά.
 • Ἀνάξιον ἄνδρα μὴ ἐπαίνει διὰ πλοῦτον.
  • Μην επαινείς τον πλούσιο, αν είναι άνθρωπος χωρίς αξία.
 • Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι.
 • Ἀτυχῆ εἶναι τὸν ἀτυχίαν μὴ φέροντα.
 • Ἀφροσύνην μὴ προσδέχου.
  • Να μη δέχεσαι την αφροσύνη.
 • Βραδέως ἐγχείρει· ὃ δ᾽ ἂν ἄρξῃ, διαβεβαιοῦ.
  • Μη βιάζεσαι να αναλάβεις κάτι· ό, τι όμως αρχίσεις, να μένεις σταθερός σ᾽ αυτό.
 • Ἐς τὸ ἔσοπτρον [ἔφη] ἐμβλέψαντα δεῖ, εἰ μὲν καλὸς φαίνῃ, καλὰ ποιεῖν, εἰ δὲ αἰσχρός, τὸ τῆς φύσεως ἐλλιπὲς διορθοῦσθαι τῇ καλοκαγαθίᾳ.
  • Κοίταξε στον καθρέφτη σου, και αν φαίνεσαι όμορφος, πρέπει να κάνεις όμορφα πράγματα· αν όμως φαίνεσαι άσχημος, πρέπει να διορθώνεις τη φυσική σου έλλειψη με την καλοκαγαθία.
 • Κρατίστην εἶναι δημοκρατίαν ἐν ᾗ πάντες ὡς τύραννον φοβοῦνται τὸν νόμον.
 • Κτῆσαι ἐν μὲν νεότητι εὐπραξίαν, ἐν δὲ τῷ γήρᾳ σοφίαν. Ἕξεις ἔργῳ μνήμην, καιρῷ εὐλάβειαν, τρόπῳ γενναιότητα, πόνῳ ἐγκράτειαν, φόβῳ εὐσέβειαν, πλούτῳ φιλίαν, λόγῳ πειθώ, σιγῇ κόσμον, γνώμῃ δικαιοσύνην, τόλμῃ ἀνδρείαν, πράξει δυναστείαν, δόξῃ ἡγεμονίαν.
  • Στα νιάτα σου κοίταζε να κερδίζεις τα μέσα για μια άνετη ζωή, στα γηρατειά σοφία. Με τα έργα σου θα αποκτήσεις μνήμη, με τις περιστάσεις σεβασμό, με τη συμπεριφορά σου γενναιότητα, με τον κόπο εγκράτεια, με τον φόβο ευσέβεια, με τον πλούτο φιλίες, με τον λόγο πειθώ, με τη σιωπή στολίδια, με το μυαλό δικαιοσύνη, με την τόλμη ανδρεία, με τις πράξεις σου δύναμη, με το καλό σου όνομα εξουσία.
 • Λάλει καίρια.
  • Να μιλάς τη στιγμή που πρέπει.
 • Μίσει τὸ ταχὺ λαλεῖν, μὴ ἁμάρτῃς· μετάνοια γὰρ ἀκολουθεῖ.
  • Να μισείς τη βιαστική ομιλία: υπάρχει φόβος να κάνεις λάθη, οπότε ακολουθεί η μετάνοια.
 • Μήτ᾽ εὐήθης ἴσθι, μήτε κακοήθης.
  • Ούτε ένας αφελής καλοήθης να είσαι, ούτε όμως και κακοήθης.
 • Νόει τὸ πραττόμενον.
  • Να καταλαβαίνεις τα πραττόμενα.
 • Νόσος ψυχῆς, τὸ τῶν ἀδυνάτων ἐρᾶν.
 • Ὅ τι ἂν ἀγαθὸν πράσσῃς, θεούς. μὴ σεαυτὸν αἰτιῶ.
  • Ό,τι καλό σού συμβαίνει, να το αποδίδεις στους θεούς, όχι στον εαυτό σου.
 • Οἱ ἀγαθοὶ εὐαπάτητοι.
 • Οἱ πλεῖστοι ἄνθρωποι κακοί.
  • Οι πιο πολλοί άνθρωποι είναι κακοί.
 • Πένης ὢν πλουσίοις μὴ ἐπιτίμα, ἢν μὴ μέγα ὠφελῇς.
  • Αν είσαι φτωχός, μη κατηγορείς τους πλούσιους, αν δεν ωφελείς πολύ.
 • Πείσας λάβε, μὴ βιασάμενος.
  • Να παίρνεις με την πειθώ, όχι με τη βία.
 • Περὶ θεῶν λέγε, ὡς εἰσὶ θεοί.
  • Για τους θεούς να λες ότι υπάρχουν.
 • Φρόνησιν ἀγάπα.
  • Να αγαπάς τη φρόνηση