Μετάβαση στο περιεχόμενο

Module:Authority control

Από Βικιφθέγματα

Documentation for this module may be created at Module:Authority control/τεκμηρίωση

require('Module:No globals')

local function getCatForId( id )
  local title = mw.title.getCurrentTitle()
  local namespace = title.namespace
  if namespace == 0 then
    return '[[Category:Περιεχόμενο Βικιφθεγμάτων με αναγνωριστικά ' .. id .. ']]'
  elseif namespace == 2 and not title.isSubpage then
    return '[[Category:Σελίδες χρηστών με αναγνωριστικά ' .. id .. ']]'
  else
    return '[[Category:Διάφορες σελίδες με αναγνωριστικά ' .. id .. ']]'
  end
end

local function viafLink( id )
  if not string.match( id, '^%d+$' ) then
    return false
  end
  return '[https://viaf.org/viaf/' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'VIAF' )
end

local function BNeditionLink( id )
  return '[http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showbook&bookid=' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'BiblioNet' )
end

local function BNpersonLink( id )
  return '[http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'BiblioNet' )
end

local function BNpublisherLink( id )
  return '[http://www.biblionet.gr/com/' .. id .. ' ' .. id .. ']'.. getCatForId( 'BiblioNet' )
end

local function kulturnavLink( id )
  return '[http://kulturnav.org/language/en/' .. id .. ' id]' 
end

local function sikartLink( id )
  return '[http://www.sikart.ch/KuenstlerInnen.aspx?id=' .. id .. '&lng=en ' .. id .. ']' 
end

local function tlsLink( id )
	local id2 = mw.ustring.gsub(id, '%s', function(s) return mw.uri.encode(s, 'WIKI') end)
  return '[http://tls.theaterwissenschaft.ch/wiki/' .. id2 .. ' ' .. id .. ']' 
end


local function ciniiLink( id )
  return '[http://ci.nii.ac.jp/author/' .. id .. '?l=en ' .. id .. ']' 
end

local function bneLink( id )
  return '[http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=' .. id .. ' ' .. id .. ']' 
end


local function uscongressLink( id )
  return '[http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=' .. id .. ' ' .. id .. ']' 
end

local function narapersonLink( id )
  return '[http://research.archives.gov/person/' .. id .. ' ' .. id .. ']' 
end

local function naraorganizationLink( id )
  return '[http://research.archives.gov/organization/' .. id .. ' ' .. id .. ']' 
end

local function botanistLink( id )
	local id2 = mw.ustring.gsub(id, '%s', function(s) return mw.uri.encode(s, 'PATH') end)
  return '[http://www.ipni.org/ipni/advAuthorSearch.do?find_abbreviation=' .. id2 .. ' ' .. id .. ']' 
end

local function mgpLink( id )
  -- TODO Implement some sanity checking regex
  return '[http://www.genealogy.ams.org/id.php?id=' .. id .. ' ' .. id .. ']' 
end

local function rslLink( id )
  -- TODO Implement some sanity checking regex
  return '[http://aleph.rsl.ru/F?func=find-b&find_code=SYS&adjacent=Y&local_base=RSL11&request=' .. id .. '&CON_LNG=ENG ' .. id .. ']'
end

local function leonoreLink( id )
-- Identifiants allant de LH/1/1 à LH/2794/54 (légionnaires)
-- Identifiants allant de C/0/1 à C/0/84 (84 légionnaires célèbres)
-- Identifiants allant de 19800035/1/1 à 19800035/385/51670 (légionnaires décédés entre 1954 et 1977, et quelques dossiers de légionnaires décédés avant 1954)
  if not string.match( id, '^LH/%d%d?%d?%d?/%d%d?%d?$' ) and
    not string.match( id, '^C/0/%d%d?$' ) and
	  not string.match( id, '^19800035/%d%d?%d?%d?/%d%d?%d?%d?%d?$' ) then
    return false
  end
  return '[//www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=COTE&VALUE_1=' .. id .. ' ' .. id .. ']' 
end

local function sbnLink( id )
  if not string.match( id, '^IT\\ICCU\\%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d$' ) and not string.match( id, '^IT\\ICCU\\%u%u[%d%u]%u\\%d%d%d%d%d%d$' ) then
    return false
  end
  return '[http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/scheda_authority.jsp?bid=' .. id .. ' ' .. id .. ']'
end

local function nkcLink( id )
	return '[http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=' .. id .. '&CON_LNG=ENG ' .. id .. ']' 
end

local function nclLink( id )
  if not string.match( id, '^%d+$' ) then
    return false
  end
  return '[http://aleweb.ncl.edu.tw/F/?func=accref&acc_sequence=' .. id .. '&CON_LNG=ENG ' .. id .. ']' 
end

local function ndlLink( id )
	return '[http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/' .. id .. ' ' .. id .. ']' 
end

local function sudocLink( id )
  if not string.match( id, '^%d%d%d%d%d%d%d%d[%dxX]$' ) then
    return false
  end
  return '[http://www.idref.fr/' .. id .. ' ' .. id .. ']' 
end

local function hlsLink( id )
  if not string.match( id, '^%d+$' ) then
    return false
  end
  return '[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F' .. id .. '.php ' .. id .. ']'
end

local function lirLink( id )
  if not string.match( id, '^%d+$' ) then
    return false
  end
  return '[http://www.e-lir.ch/e-LIR___Lexicon.' .. id .. '.450.0.html ' .. id .. ']'
end

local function splitLccn( id )
  if id:match( '^%l%l?%l?%d%d%d%d%d%d%d%d%d?%d?$' ) then
    id = id:gsub( '^(%l+)(%d+)(%d%d%d%d%d%d)$', '%1/%2/%3' )
  end
  if id:match( '^%l%l?%l?/%d%d%d?%d?/%d+$' ) then
     return mw.text.split( id, '/' )
  end
  return false
end

local function append(str, c, length)
  while str:len() < length do
    str = c .. str
  end
  return str
end

local function lccnLink( id )
  local parts = splitLccn( id )
  if not parts then
    return false
  end
  local lccnType = parts[1] ~= 'sh' and 'names' or 'subjects'
  id = parts[1] .. parts[2] .. append( parts[3], '0', 6 )
  return '[http://id.loc.gov/authorities/' .. lccnType .. '/' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'LCCN' )
end

local function mbLink( id )
  -- TODO Implement some sanity checking regex
  return '[//musicbrainz.org/artist/' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'MusicBrainz' )
end

--Returns the ISNI check digit isni must be a string where the 15 first elements are digits
local function getIsniCheckDigit( isni )
  local total = 0
  for i = 1, 15 do
    local digit = isni:byte( i ) - 48 --Get integer value
    total = (total + digit) * 2
  end
  local remainder = total % 11
  local result = (12 - remainder) % 11
  if result == 10 then
    return "X"
  end
  return tostring( result )
end

--Validate ISNI (and ORCID) and retuns it as a 16 characters string or returns false if it's invalid
--See http://support.orcid.org/knowledgebase/articles/116780-structure-of-the-orcid-identifier
local function validateIsni( id )
  id = id:gsub( '[ %-]', '' ):upper()
  if not id:match( '^%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d[%dX]$' ) then
    return false
  end
  if getIsniCheckDigit( id ) ~= string.char( id:byte( 16 ) ) then
    return false
  end
  return id
end

local function isniLink( id )
  id = validateIsni( id )
  if not id then
    return false
  end
  return '[http://isni.org/' .. id .. ' ' .. id:sub( 1, 4 ) .. ' ' .. id:sub( 5, 8 ) .. ' ' .. id:sub( 9, 12 ) .. ' ' .. id:sub( 13, 16 ) .. ']' .. getCatForId( 'ISNI' )
end

local function orcidLink( id )
  id = validateIsni( id )
  if not id then
    return false
  end
  id = id:sub( 1, 4 ) .. '-' .. id:sub( 5, 8 ) .. '-' .. id:sub( 9, 12 ) .. '-' .. id:sub( 13, 16 )
  return '[http://orcid.org/' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'ORCID' )
end

local function gndLink( id )
  return '[http://d-nb.info/gnd/' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'GND' )
end

local function selibrLink( id )
	if not string.match( id, '^%d+$' ) then
    return false
  end
  return '[//libris.kb.se/auth/' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'SELIBR' )
end

local function bnfLink( id )
  --Add cb prefix if it has been removed
  if not string.match( id, '^cb.+$' ) then
    id = 'cb' .. id
  end

  return '[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/' .. id .. ' ' .. id .. '] [http://data.bnf.fr/ark:/12148/' .. id .. ' (data)]' .. getCatForId( 'BNF' )
end

local function bpnLink( id )
  if not string.match( id, '^%d+$' ) then
    return false
  end
  return '[http://www.biografischportaal.nl/en/persoon/' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'BPN' )
end

local function ridLink( id )
  return '[http://www.researcherid.com/rid/' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'RID' )
end

local function bibsysLink( id )
  return '[http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio&cql=bs.autid+%3D+' .. id .. '&feltselect=bs.autid ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'BIBSYS' )
end

local function ulanLink( id )
  return '[//www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&nation=&subjectid=' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'ULAN' )
end

local function nlaLink( id )
	return '[//nla.gov.au/anbd.aut-an' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'NLA' )
end

local function rkdartistsLink( id )
	return '[https://rkd.nl/en/explore/artists/' .. id .. ' ' .. id .. ']' .. getCatForId( 'RKDartists' )
end

local function getIdsFromWikidata( item, property )
  local ids = {}
  if not item.claims[property] then
    return ids
  end
  for _, statement in pairs( item.claims[property] ) do
		if statement.mainsnak.datavalue then
			table.insert( ids, statement.mainsnak.datavalue.value )
		end
  end
  return ids
end

local function matchesWikidataRequirements( item, reqs )
  for _, group in pairs( reqs ) do
    local property = 'p' .. group[1]
    local qid = group[2]
    if item.claims[property] ~= nil then
      for _, statement in pairs ( item.claims[property] ) do
      	if statement.mainsnak.datavalue ~= nil then
	        if statement.mainsnak.datavalue.value['numeric-id'] == qid then
  	        return true
    	    end
    	  end
      end
    end
  end
  return false
end

local function createRow( id, label, rawValue, link, withUid )
  if link then
    if withUid then
      return '* ' .. label .. ' <span class="uid">' .. link .. '</span>\n'
    else
      return '* ' .. label .. ' ' .. link .. '\n'
    end
  else
    return '* <span class="error">The ' .. id .. ' id ' .. rawValue .. ' is not valid.</span>[[Category:Wikipedia articles with faulty authority control identifiers (' .. id .. ')]]\n'
  end
end

--In this order: name of the parameter, label, propertyId in Wikidata, formatting function
local conf = {
  { 'VIAF', '[[w:el:Virtual International Authority File|VIAF]]', 214, viafLink },
  { 'BNed', '[[w:el:BiblioNet|BiblioNet]]', 2187, BNeditionLink },
  { 'BNper', '[[w:el:BiblioNet|BiblioNet]]', 2188, BNpersonLink },
  { 'BNpub', '[[w:el:BiblioNet|BiblioNet]]', 2189, BNpublisherLink },
  { 'LCCN', '[[w:el:Library of Congress Control Number|LCCN]]', 244, lccnLink },
  { 'ISNI', '[[w:el:International Standard Name Identifier|ISNI]]', 213, isniLink },
  { 'ORCID', '[[w:el:ORCID]]', 496, orcidLink },
  { 'GND', '[[w:el:Integrated Authority File|GND]]', 227, gndLink },
  { 'SELIBR', '[[w:el:LIBRIS|SELIBR]]', 906, selibrLink },
  { 'SUDOC', '[[w:el:Système universitaire de documentation|SUDOC]]', 269, sudocLink },  
  { 'BNF', '[[w:el:Bibliothèque nationale de France|BNF]]', 268, bnfLink },
  { 'BPN', '[[w:el:Biografisch Portaal|BPN]]', 651, bpnLink },
  { 'RID', '[[w:el:ResearcherID]]', 1053, ridLink },
  { 'BIBSYS', '[[w:el:BIBSYS]]', 1015, bibsysLink },
  { 'ULAN', '[[w:el:Union List of Artist Names|ULAN]]', 245, ulanLink },
  { 'HDS', '[[w:el:Historical Dictionary of Switzerland|HDS]]', 902, hlsLink },
  { 'LIR', '[[w:el:Historical Dictionary of Switzerland#Lexicon_Istoric_Retic|LIR]]', 886, lirLink },
  { 'MBA', '[[w:el:MusicBrainz|MusicBrainz]]', 434, mbLink },
  { 'MGP', '[[w:el:Mathematics Genealogy Project|MGP]]', 549, mgpLink },  
  { 'NLA', '[[w:el:Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας|NLA]]', 409, nlaLink },
  { 'NDL', '[[w:el:National Diet Library|NDL]]', 349, ndlLink },
  { 'NCL', '[[w:el:National Central Library|NCL]]', 1048, nclLink },
  { 'NKC', '[[w:el:National Library of the Czech Republic|NKC]]', 691, nkcLink },
  { 'Léonore', '[[:fr:Base Léonore|Léonore]]', 640, leonoreLink }, 
  { 'SBN', '[[w:el:Istituto Centrale per il Catalogo Unico|ICCU]]', 396, sbnLink },   
  { 'RLS', '[[w:el:Russian State Library|RLS]]', 947, rslLink },
  { 'Botanist', '[[w:en:Author citation (botany)|Botanist]]', 428, botanistLink },
  { 'NARA-person', '[[w:el:National Archives and Records Administration|NARA]]', 1222, narapersonLink },
  { 'NARA-organization', '[[w:el:National Archives and Records Administration|NARA]]', 1223, naraorganizationLink },
  { 'USCongress', '[[w:el:Biographical Directory of the United States Congress|US Congress]]', 1157, uscongressLink },
  { 'BNE', '[[w:el:Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας|BNE]]', 950, bneLink },
  { 'CINII', '[[w:el:CiNii]]', 271, ciniiLink },
  { 'TLS', '[[Theaterlexikon der Schweiz|TLS]]', 1362, tlsLink },
  { 'SIKART', '[[w:el:SIKART]]', 781, sikartLink },
  { 'KULTURNAV', '[[w:el:KulturNav]]', 1248, kulturnavLink },
  { 'RKDartists', '[[w:el:Ολλανδικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης|RKD]]', 650, rkdartistsLink },
}

-- Check that the Wikidata item has this property-->value before adding it
local reqs = {}

local p = {}

function p.authorityControl( frame )
  local parentArgs = {}
  --Create rows
  local elements = {}

  --Wikidata fallback if requested
  local item = mw.wikibase.getEntityObject()
  if item ~= nil and item.claims ~= nil then
    for _, params in pairs( conf ) do
      if params[3] ~= 0 then
        local val = parentArgs[params[1]]
        if not val or val == '' then
        	local canUseWikidata = nil
          if reqs[params[1]] ~= nil then
            canUseWikidata = matchesWikidataRequirements( item, reqs[params[1]] )
          else
            canUseWikidata = true
          end
          if canUseWikidata then
            local wikidataIds = getIdsFromWikidata( item, 'P' .. params[3] )
            if wikidataIds[1] then
              parentArgs[params[1]] = wikidataIds[1]
            end
          end
        end
      end
    end
  end

  --Worldcat
  if parentArgs['WORLDCATID'] and parentArgs['WORLDCATID'] ~= '' then
    table.insert( elements, createRow( 'WORLDCATID', '', parentArgs['WORLDCATID'], '[//www.worldcat.org/identities/' .. parentArgs['WORLDCATID'] .. ' WorldCat]', false ) ) --Validation?
  elseif parentArgs['LCCN'] and parentArgs['LCCN'] ~= '' then
    local lccnParts = splitLccn( parentArgs['LCCN'] )
    if lccnParts then
      table.insert( elements, createRow( 'LCCN', '', parentArgs['LCCN'], '[//www.worldcat.org/identities/lccn-' .. lccnParts[1] .. lccnParts[2] .. '-' .. lccnParts[3] .. ' WorldCat]', false ) )
    end
  end

  --Configured rows
  local rct = 0
  for k, params in pairs( conf ) do
    local val = parentArgs[params[1]]
    if val and val ~= '' then
      table.insert( elements, createRow( params[1], params[2] .. ':', val, params[4]( val ), true ) )
      rct = rct + 1
    end
  end
  local Navbox = require('Module:Navbox')
  local elementscats = ''
  if rct > 13 then
  	elementscats = '[[Category:AC με ' .. rct .. ' στοιχεία]]'
	end
	
	if #elements ~= 0 then
		return Navbox._navbox( {
			name = 'Authority control',
			bodyclass = 'hlist',
			group1 = 'Σύνδεσμοι σε [[w:el:Κατάλογος καθιερωμένων όρων|καταλόγους καθιερωμένων όρων]]' .. elementscats,
			list1 = table.concat( elements )
			} )
	else
		return ""
	end
end

return p