Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χριστιανός – Χριστιανοί – Χριστιανική ζωή

Από Βικιφθέγματα
Έχει προταθεί αυτό το λήμμα ή τμήμα αυτού του λήμματος, να συγχωνευθεί με το Χριστιανισμός. (Σχολιάστε)

Όταν συγχωνεύετε το περιεχόμενο, σημειώστε στην σύνοψη επεξεργασίας ότι πρόκειται για «περιεχόμενο από την σελίδα [[xxxxx]]», για λόγους αναφοράς στους συντάκτες εκείνου του λήμματος. • “Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Εν ταύταις ταις δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται” [Ματθ. κβ’37-40]
 • “Αμήν λέγω υμίν, εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε” [Ματθ. 40]
 • “Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ” [Λουκ. κ’25]
 • “Αρατε τον ζυγόν μου εφ’ υμάς και μάθετε απ’ εμού” [Ματθ. ια’29]
 • “Αφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς. Σύ δε απελθών διάγγελλε την βασιλείαν του Θεού” [Λουκ. θ’60]
 • “Γίνεσθε έτοιμοι. Ότι ή ώρα ου δοκείτε ο Υιός του ανθρώπου έρχεται” [Λουκ. ιβ’40]
 • “Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς” [Ματθ. ια’ 28]
 • “Εγω δώσω υμίν στόμα και σοφίαν, ή ου δυνήσονται αντειπείν ουδέ αντιστήναι πάντες οι αντικείμενοι υμίν (…) Εσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου. Και θριξ εκ της κεφαλής υμών ου μη απόληται. Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών” [Λουκ. κα’15-20]
 • “Ει η χειρ σου ή ο πούς σου σκανδαλίζει σε, έκκοψον αυτά και βάλε από σου. Καλόν σοί εστιν εισελθείν εις την ζωήν χωλόν ή κυλλόν, ή δύο χείρας ή δύο πόδας έχοντα βληθήναι εις το πυρ το αιώνιον. Και ει ο οφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Καλόν σοι εστί μονόφθαλμον εις την ζωήν εισελθείν, ή δύο οφθαλμούς έχοντα βληθήναι εις την γέεναν του πυρός” [Ματθ. ιη’8-9]
 • “Ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι” [Ματθ. ιθ’21]
 • “Εί τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι. Ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν. Ος δ’αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού, ευρήσει αυτήν” [Ματθ. ιστ’24-25]
 • “Ει τις θέλει οπίσω μου έρχεσθαι, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού καθ’ ημέραν και ακολουθείτω μοι, ός γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν, ός δ’ αν απολέση την ψυχήν αυτού ένεκεν εμού, ούτος σώσει αυτήν. Τι γαρ ωφελείται άνθρωπος κερδήσας τον κόσμον όλον, εαυτόν δε απολέσας ή ζημιωθείς;” [Λουκ. θ’ 23-25]
 • “Εν σε υστερεί. Υπαγε, όσα έχεις πώλησον και δος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι, άρας τον σταυρόν” [Μαρκ. ι’21]
 • “Εσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσετε” [Ματθ. ι’22] & [Μαρκ. ιγ’13]
 • “Εσεσθε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου” [Ματθ. κδ’9]
 • “Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν” [Ματθ. ια’12]
 • “Ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως άρνας εν μέσω λύκων” [Λουκ. ι’3]
 • “Ιδού η δούλη Κυρίου. Γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου” [Λουκ. α’ 38]
 • “Ισάγγελοι εισι και υιοί του Θεού, της αναστάσεως υιοί όντες” [Λουκ. κ’36]
 • “Καλόν το άλας. Εάν δε το άλας μωρανθή, εν τίνι αρτυθήσεται;” [Λουκ. ιδ’34]
 • “Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν” [Λουκ. ια’28]
 • “Μακάριός εστιν ος εάν μη σκανδαλισθή εν εμοί” [Ματθ. ια’6]
 • “Μη ζητείτε τι φάγητε και τι πίητε, και μη μετεωρίζεσθε (…) Υμών δε ο πατήρ οίδεν ότι χρήζετε τούτων. Πλην ζητείτε την βασιλείαν του Θεού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε υμίν” [Λουκ. ια’31]
 • “Μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών τι φάγητε, μηδέ τω σώματι τι ενδύσησθε. Η ψυχή πλείον εστι της τροφής και το σώμα του ενδύματος” [Λουκ. ιβ’22-23]
 • “Μη νομίσητε ότι ήλθον βαλείν ειρήνην επί την γην. Ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά μάχαιραν. Ηλθον γαρ διχάσαι άνθρωπον κατά του πατρός και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής” [Ματθ. ι’34]
 • “Μη φοβηθήτε από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι. Φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσαι εν γεέννη” [Ματθ. ι’28]
 • “Μη φοβού το μικρόν ποίμνιον” [Λουκ. ιβ’32]
 • “Μήτηρ μου και αδελφοί μου ούτοι εισίν οι τον λόγον του Θεού ακούοντες και ποιούντες αυτόν” [Λουκ. η’18]
 • “Ο μη ων μετ’ εμού κατ’ εμού εστι, και ο μη συνάγων μετ’ εμού σκορπίζει” [Λουκ. ια’23]
 • “Ο μη ών μετ’ εμού κατ’ εμού εστί, και ο μη συνάγων μετ’ εμού σκορπίζει” [Ματθ. ιβ’30]
 • “Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος. Και ο φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος. Και ος ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω μου, ουκ έστι μου άξιος” [Ματθ. ι’37-38]
 • “Ος ουκ έστι καθ’ ημών, υπέρ ημών εστιν” [Μαρκ. θ’40]
 • “Οστις αν ποιήση το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου αδελφός και αδελφή και μήτηρ εστίν” [Ματθ. ιβ’50]
 • “Οστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι. Ος γαρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν. Ος δ’ αν απολέση την ψυχήν αυτόύ ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος σώσει αυτήν. Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; Η τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού; Ος γαρ εάν επαισχυνθή με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν όταν έλθη εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων των αγίων” [Μαρκ. η’ 34-38]
 • “Ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επ’ άροτρον και βλέπων εις τα οπίσω εύθετός εστιν εις την βασιλείαν του Θεού” [Λουκ. θ’62]
 • “Ουκ έςτιν ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων” [Μαρκ. ιβ’27]
 • “Πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι” [Λουκ. ιη’22]
 • “Πας ος αν ομολογήση εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτών έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού” [Λουκ. ιβ’8]
 • “Πας όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανοίς” [Ματθ. ι’32]
 • “Πάτερ, ει βούλει παρενεγκείν τούτο το ποτήριον απ’ εμού. Πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σόν γινέσθω” [Λουκ. κβ’ 42]
 • “Προσέχετε εαυτοίς μήποτε βαρηθώσιν υμών αι καρδίαι εν κραιπάλη και μέθη και μερίμναις βιωτικαίς, και αιφνίδιος εφ’ υμάς επιστή η ημέρα εκείνη. Ως παγίς γαρ επελεύσεται επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε ούν εν παντί καιρώ δεόμενοι ίνα καταξιωθήτε εκφυγείν ταύτα πάντα τα μέλλοντα γίνεσθαι και σταθήναι έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου” [Λουκ. κα’ 34-36]
 • “Τι με καλείτε Κύριε Κύριε, και ου ποιείτε ά λέγω;” [Λουκ. στ’46]
 • “Το γαρ Αγιον Πνεύμα διδάξει υμάς εν αυτή τη ώρα ά δει ειπείν” [Λουκ. ιβ’12]


 • Αιτείτε και δοθήσετε υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν Ευαγγέλιο
 • Αληθινός χριστιανός: άνθρωπος που στέκεται καλά στα πόδια του πάνω σ' αυτόν τον κόσμο, που στέκεται πάνω στο κεφάλι του Άγνωστος
 • Αν στις άσχημες στιγμές είσαι μόνος κι εγκαταλειμμένος, αν δεν βρίσκεις πουθενά παρηγοριά, τότε είσαι σίγουρα ένας θεοσεβούμενος χριστιανός Ιωάννης του Σταυρού
 • Αναμφιβόλως θα ήμουν χριστιανός, αν οι χριστιανοί ήταν χριστιανοί εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο Γκάντι Μαχάτμα
 • Για εκείνα που έπραξε ο χριστιανός απολογείται ο ίδιος. Για εκείνα που έπραξε ένας Εβραίος απολογούνται όλοι οι Εβραίοι Άννα Φρανκ
 • Για σένα μας έπλασες, Θεέ μου, κι οι καρδιές μας δεν ησυχάζουν αν δεν σ' εύρουν Άγιος Αυγουστίνος
 • Γιάτρεψέ με απ' τα ακατανίκητα πάθη, λύτρωσέ με απ' τους πειρασμούς, κι έτσι καθάριος πια να είμαι ώριμος στην αγάπη, θαρραλέος στα βάσανα, ακλόνητος στην πίστη μου Κέμπις Τόμας
 • Εάν κάποιος περιφρονεί τον ιερά, πολύ γρήγορα θα καταφρονήσει και τον Θεό Αθανάσιος ο Μέγας
 • Επιμένω πως ένα καμπαναριό εκκλησίας με αλεξικέραυνο στην κορυφή δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης McLeod Doug
 • Ερευνάτε τας Γραφάς Ευαγγέλιο
 • Η λέξη "χριστιανισμός" περιέχει κάποια παρεξήγηση γιατί ουσιαστικά υπήρχε μόνο ένας χριστιανός, αλλά κι εκείνος πέθανε πάνω στο σταυρό. Νίτσε Φ.
 • Ήρθα να σας δείξω της δυνατότητες του ανθρώπου. Αυτά που έκανα Εγώ μπορούν να τα κάνουν όλοι. Ο καθένας μπορεί να γίνει σαν Εγώ Χριστός
 • Κάθε πικρία και θυμός και οργή και φωνασκία και βλαστήμια, μακριά από σας, καθώς και κάθε άλλη κακία. Να είστε καλοί ο ένας στον άλλο, όπως κι ο Θεός σας συγχώρεσε με τον Ιησού Χριστό Προς Εφεσίους 4.31-32
 • Κακοί ιερείς φέρνουν τον διάβολο μέσα στην εκκλησία Σίλλερ
 • Κύριε, άσε με να γίνω άροτρο της ειρήνης σου. Όπου υπάρχει μίσος, να σπέρνω την αγάπη Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης
 • Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου Βίβλος
 • Μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να σε ποδοπατήσουν στον δρόμο προς τον παράδεισο Πασκόφ Δ.
 • Να κηρύσσεις πάντα το Ευαγγέλιο και όποτε χρειάζεται, ακόμα και με λόγια Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης
 • Ο αληθινός ιερέας είναι αντανάκλαση του Κυρίου του Ρενάν
 • Ο αληθινός χριστιανός την Κυριακή ειλικρινά μετανιώνει για εκείνα που έκανε το Σάββατο και θα κάνει τη Δευτέρα Ιμπάρα Τ.
 • Ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός. Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό Ισαάκ ο Σύρος
 • Ο Θεός στρατολογεί τους καλύτερους αγωνιστές από τις κορυφές της θλίψης Σπουρτζεόν
 • Ο Χριστιανισμός είναι καλός, οι Χριστιανοί είναι κακοί Γκάντι
 • Όταν είναι κανείς νικημένος, τότε γίνεται χριστιανός Χεμιγκουέϊ Ε.
 • Πορεύσου εν ειρήνη, διώξε τις σκοτούρες, μη λογαριάζεις την καθημερινότητα, αυτό είναι το θέλημά Του, έτσι θα'βρεις τη γαλήνη Άγιος Ιωάννης του Σταυρού (Ισπανία 1542-1591)
 • Πραότης, ανεξιθρησκεία, ευεργεσία, ευγένεια τρόπων, είναι ο αληθής τύπος Χριστιανού Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης
 • Το να πηγαίνεις στην εκκλησία δε σε κάνει χριστιανό, όπως το να πηγαίνεις σε γκαράζ δε σε κάνει αυτοκίνητο Σάνδε Ου.
 • Φωνή μεγάλη προς τον Κύριο η φλογερή λατρεία που μιλάει και λέει: Θεέ μου είσαι ο έρως μου: είσαι όλος δικός μου και είμαι όλος δικός σου. Δώσ'μου αγάπη για να γλυκαθούν τα χείλη της καρδιάς μου, να λιώσω, μέσα σε θάλασσες αγάπης κωπηλάτης να γενώ Κέμπις Τόμας
 • Χριστιανός είναι όποιος ακολουθεί τον Χριστό όχι όμως μέχρι το μοίρασμα της περιουσίας στους φτωχούς Λιακάτου Σ.
 • Ώσπου να αντιληφθώ ότι οι άνθρωποι τηρούν την μία από της σπουδαιότερες χριστιανικές εντολές, την εντολή: ν' αγαπάς τους εχθρούς σου, μέχρι τότε θα έχω την αμφιβολία, πως εκείνοι που παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν χριστιανοί, είναι πραγματικά χριστιανοί Λέσινγκ Γ.