Σωτηρία

Από Βικιφθέγματα
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Βλέπε και:
 • “Δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εις την βασιλείαν του Θεού εισελεύσονται” [Μαρκ. ι’23]
 • “Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν” [Ματθ. ια’12]
 • “Ηλθε ο Υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός” [Λουκ. ιθ’10]
 • “Και τις δύναται σωθήναι; (…) Παρά ανθρώποις αδύνατον, αλλ’ ου παρά Θεού. Πάντα γαρ δυνατά εστί παρά τω Θεώ” [Μαρκ. ι’27]
 • “Ουδείς εστιν ός αφήκεν οικίαν ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή τέκνα ένεκεν της βασιλείας του Θεού, ός ου μη απολάβη πολλαπλασίονα εν τω καιρώ τούτω και εν τω αιώνι τω ερχομένω ζωήν αιώνιον” [Λουκ. ιη’ 29-30]
 • “Πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι (…) Πως δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την βασιλείαν του Θεού. Ευκοπώτερον γαρ εστι κάμηλον διά τρυμαλιάς ραφίδος εισελθείν ή πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθείν. Είπον δε οι ακούσαντες. Και τις δύναται σωθήναι; Ο δε είπε. Τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστιν” [Λουκ. ιη’22-27]
 • “Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το ευαγγέλιον πάση της κτίσει. Ο πιστεύσας και βαπτισθείς, σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται” [Μαρκ. ιστ’15-16]
 • “Προσέχετε εαυτοίς μήποτε βαρηθώσιν υμών αι καρδίαι εν κραιπάλη και μέθη και μερίμναις βιωτικαίς, και αιφνίδιος εφ’ υμάς επιστή η ημέρα εκείνη. Ως παγίς γαρ επελεύσεται επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε ούν εν παντί καιρώ δεόμενοι ίνα καταξιωθήτε εκφυγείν ταύτα πάντα τα μέλλοντα γίνεσθαι και σταθήναι έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου” [Λουκ. κα’ 34-36]
 • Η άνοδος από τη Γη στον Ουρανό δεν είναι εύκολη Σενέκας
 • Η αρχή της μετανοίας είναι η αρχή της σωτηρίας Σιναιτός Ι.
 • Η αρχή της σωτηρίας της ψυχής αρχίζει από την ομολογία των αμαρτιών
 • Η ελπίδα, οδηγεί στη μετάνοια και τη σωτηρία Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Η σωτηρία εξαρτάται από εμάς Όμηρος
 • Ίσως δε θα καταφέρουμε να σώσουμε τον κόσμο, αλλά τον χωριστό άνθρωπο πάντα μπορούμε να σώσουμε Μπρόντσκι Ι.