Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εσχατολογία

Από Βικιφθέγματα
Wikipedia logo
Wikipedia logo
Στη Βικιπαίδεια υπάρχει λήμμα σχετικό με:


 • “Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση. Πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ειμί, και πολλούς πλανήσουσιν” [Μαρκ. ιβ’ 6] Μαρκ.ιβ'6
 • “Γίνεσθε έτοιμοι. Ότι ή ώρα ου δοκείτε ο Υιός του ανθρώπου έρχεται” [Λουκ. ιβ’40] Λουκ.ιβ'40
 • “Γρηγορείτε ότι ουκ οίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν ή ο υιός του ανθρώπου έρχεται” [Ματθ. κε’΄13] Ματθ.κε'13
 • “Εάν τις υμίν είπη, ιδού ώδε ο Χριστός, ιδού εκεί, μη πιστεύετε. Εγερθήσονται γαρ ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία και τέρατα προς το αποπλανάν, ει δυνατόν” [Μαρκ. ιγ’21-22] Μαρκ.ιγ'21-22
 • “Ειπέ ημίν πότε ταύτα έσται, και τι το σημείον της σης παρουσίας και της συντελείας του αιώνος; Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς. Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση. Πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες, εγώ ειμί ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι” [Ματθ. κδ’3-5] Ματθ.κδ'3-5
 • “Όταν έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντε οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφοριεί αυτούς επ’ αλλήλων ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των ερίφων” [Ματθ. κε’31-32] Ματθ.κε'31-32
 • “Περί δε της ημέρας εκείνης ή της ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι εν ουρανώ, ουδέ ο υιός, ει μη ο πατήρ μου μόνος. Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε. Ουκ οίδατε γαρ πότε ο καιρός εστιν” [Μαρκ. ιγ’32-33] Μαρκ.ιγ'32-33
 • “Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ει μη ο πατήρ μου μόνος (…) γρηγορείτε ούν, ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο Κύριος υμών έρχεται (…) γίνεσθε έτοιμοι, ότι η ώρα ου δοκείτε ο Υιός του ανθρώπου έρχεται” [Ματθ. κδ’ 36, 42, 44] Ματθ.κδ'36,42,44
 • “Πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς, και διά το πληθυνθήναι την ανομίαν ψυγήσεται η αγάπη πολλών. Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται” [Ματθ. κδ’11-13] Ματθ.κδ'11-13
 • “Πυρ ήλθον βαλείν επί την γην, και τι θέλω ει ήδη ανήφθη; (…) Δοκείτε ότι ειρήνην παρεγενόμην δούναι εν τη γη; Ουχί, λέγω υμίν, αλλ’ ή διαμερισμόν” [Λουκ. ιβ’49] Λουκ.ιβ'49
 • “Τότε εάν τις υμίν είπη. Ιδού ώδε ο Χριστός ή ώδε, μη πιστεύσητε. Εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς” [Ματθ. κδ’23-24] Ματθ.κδ'23-24
 • “Ωσπερ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έσται και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου” [Ματθ. κδ’27] Ματθ.κδ'27