Αθανάσιος Ψαλίδας

Από Βικιφθέγματα

Ο Αθανάσιος Ψαλίδας (1767–1829) υπήρξε συγγραφέας και λόγιος, ένας από τους Δασκάλους του Γένους. Έγραψε μεταξύ άλλων, το έργο "Αληθής Ευδαιμονία" (Βιέννη, 1791) σε ελληνικά και λατινικά.

Από το "Αληθής Ευδαιμονία", προσφώνηση προς την αυτοκράτειρα της Ρωσίας Αικατερίνη Β':

Τη κραταιοτάτη και ευσεβεστάτη μεγάλη Κυρία Κυρία Αικατερίνη τη Β' ....

[...] Ταις Σαις ούν ακτίσι και η Ελλάς η το πάλαι μεν ένδοξός τε και ευδαίμων δια την Αθηνάν και Άρην - νυν δε άδοξος και δυστυχής δια τον των βαρβάρων θλίβοντα και επιβαρύνοντα ζυγόν, ψυχρά ούσα, θερμαίνεθαι ήρξατο, και τας χείρας εκτείνειν, και τω νω ως παρούσαν οράν Σε την αυτής αντιλαμβανομένην και υπερασπιζομένην, και του δεινού ζυγού λυτρωσομένην και δέσποιναν αυτής εσομένην, ανακαινίσουσαν πάντα εκείνα, άπερ τοις Σοις παραβαλλόμενα σκιά, και σύμβολα καθίσταται. Σέ, φημί, κραταιοτάτη! προσδοκά, επί Σέ ελπίζει, και ελπίζουσα ουκ επαισχυνθήσεται, ως Σέ την εξ ύψους τω όντι πρόνοιαν ταύτης Λυτρωτήν και Δέσποιναν αφορίσαι πιστεύουσα [...]

Πηγές[επεξεργασία]

  • Αθανάσιος Ψαλίδας, Αληθής Ευδαιμονία, Βιέννη, 1791